WPOŻYCZALNIA

REGULAMIN

REGULAMIN wypożyczania kampera HYPE
I. Ogólne zasady najmu

 1. Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązku najemcy i wynajmującego. Regulamin jest załącznikiem do umowy najmu i stanowi jej integralną część. Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu, a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego.
 2. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo- odbiorczym.
 3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, albo z nadejściem daty wskazanej w umowie.
 4. Protokół zdawczo- odbiorczy winien być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy przy wydaniu przedmiotu najmu i w momencie jego zwrotu. Odmowa podpisania protokołu przez najemcę oznacza jego akceptację dla jednostronnego podpisania protokołu przez wynajmującego o wszystkich treści zawartych w tak sporządzonym protokole,

II. Wymagania wobec najemcy i kierowcy

 1. Kierowcą Kampera będącego przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca,
 2. Kierujący Kamperem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 26 lat, posiada Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej 4 lat.
 3. W dniu podpisania umowy najemca przedkłada do wglądu dwa aktualne dokumenty tożsamości ze
  zdjęciem- jednym z nich musi być Prawo Jazdy, celem zweryfikowania posiadania przez najemcę uprawnień, o których mowa w ust. 2, a które są niezbędne do podpisania umowy najmu,
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w przedmiocie najmu, w tym za osoby korzystające z wynajętego Kampera. W przypadku najmu tego samego Kampera przez kilka osób ich odpowiedzialność względem wynajmującego jest solidarna,
 5. Najemca jest zobowiązany w okresie trwania umowy najmu do właściwego zabezpieczenia przez kradzieżą lub zgubieniem dokumentów Kampera i kompletu kluczy. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest pozostawienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w samochodzie (ewentualna kradzież Kampera wraz z dokumentami uniemożliwia uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, co rodzi pełną odpowiedzialność najemcy za szkodę wobec wynajmującego),
 6. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadkach nagłych, których nie można było przewidzieć, powodujących, iż najemca nie może prowadzić Kampera. W takich wypadkach najemca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie Kampera innej osobie spełniającej wymagania wskazane w ust. 2 oraz ewentualnych przepisach ustawowych (w tym także obowiązujących w państwach obcych) lub zawiadomić o powyższym wynajmującego,
 7. W przypadku niemożności zwrotu przedmiotu najmu w siedzibie wynajmującego, najemca i wynajmujący mogą wspólnie postanowić, iż wynajmujący dokona przywiezienia przedmiotu najmu do swojej siedziby. W takim przypadku najemca zwróci wynajmującemu wszystkie poniesione przez niego koszty z tym związane.

III. Rezerwacja Kampera, zawarcie umowy, warunki płatności

 1. Rezerwacji Kampera można dokonywać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W każdy wypadku wynajmujący przesyła drogą elektroniczną najemcy potwierdzenie rezerwacji, w którym określony jest termin wynajmu i jego koszt. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji wynajmujący przesyła najemcy wzór umowy najmu,
 2. Po dokonaniu rezerwacji najemca zobligowany jest do wniesienia na rzecz wynajmującego zadatku wynoszącego 20% kosztu wynajmu. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji na rachunek bankowy wynajmującego lub gotówką w kasie siedziby wynajmującego za pokwitowaniem,
 3. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za liczbę dni określoną w rezerwacji według cennika obowiązującego u wynajmującego. Nie pobieramy opłaty serwisowej. W przypadku wynajmu krótszego od minimalny zostanie doliczona opłata za sprzątanie pojazdu.
 4. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 2 i wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji. Wpłata zadatku w prawidłowej wysokości z naruszeniem terminu oznacza nową rezerwację w tym samym terminie, pod warunkiem, że Kamper nie został zarezerwowany przez innego klienta. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia rezerwacji i wpłacie zaliczki zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą wynajmującego i pod warunkiem dostępności innych terminów wynajmu Kampera. Zmiana terminu rezerwacji w każdym wypadku jest niedopuszczalna, jeżeli zmiana ta miałaby nastąpić w terminie krótszym aniżeli 30 dni od rozpoczęcia potwierdzonego terminu wynajmu,
 5. Pozostała część kosztu wynajmu oraz kaucja, o której mowa w pkt IV winna być wpłacona na rzecz wynajmującego przed odbiorem Kampera. W przypadku wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru Kampera jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowych wynajmującego,
 6. Najpóźniej w dniu odbioru Kampera strony podpisują umowę najmu,
 7. W przypadku rezygnacji przez klienta z wynajmu, niepodpisania umowy przez klienta, niespełnienia przez klienta wymagań stawianych najemcy jako kierowcy (określonych w pkt II ust. 2-5), nieuregulowania jakichkolwiek należności opisanych w pkt III lub nieodebrania Kampera w umówionym terminie, dokonana rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

IV. Kaucja

 1. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące) złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez najemcę, a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie,
 2. Zwrot kaucji następuje w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu Kampera, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy,
 3. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań najemcy powstałych wskutek nienależytego wykonywania przez najemcę postanowień umowy,
 4. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań najemcy względem wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 7 dni od daty zwrotu Kampera.
 5. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach:
 • o kradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu – utrata całości kaucji, o spowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji,
 • o niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji,
 • o uszkodzenie Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o połowę lub w przypadku poważniejszego uszkodzenia o kwotę kosztów naprawy pojazdu,
 • o kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 zł,
 • o złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł,
 • o zwrot brudnego wewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 • o zabrudzenie tapicerki wymagające prania – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł,
 • o nie wyczyszczeniu toalety chemicznej – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 • o zwrot brudnego na zewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 •  o nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł plus koszty paliwa,
 •  o napełnienie butli gazowej – 100zł.

V. Odbiór i zwrot Kampera

 1. Odbiór Kampera możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu o i uregulowaniu na rzecz wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, kaucja). Przed odbiorem Kampera klientowi udzielany jest instruktaż użytkowania Kampera oraz zasad instalacji i obsługi dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego,
 2. Odbiór i zwrot Kampera następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania przedmiotu najmu i jego zwrotu,
 3. Najemca zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Brak zwrotu Kampera w określonym umową terminie spowoduje obciążenie najemcy karami umownymi oraz może dodatkowy rodzić po jego stronie obowiązek naprawienia szkody wynajmującego,
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera umytego, posprzątanego we wnętrzu, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz uzupełnionym zbiornikiem dodatku do paliwa adblue, a także z opróżnionym zbiornikiem toalety. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało obciążeniem najemcy karami umownymi oraz może być podstawą do odmowy podpisania przez wynajmującego protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu wykonania tych czynności przez wynajmującego,
 5. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie najemcy stosownymi karami umownymi oraz odpowiedzialnością najemcy za ewentualne szkody tym spowodowane (na przykład koniecznością wypłaty odszkodowania klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie). Niezależnie od powyższego, brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie, przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony najemcy upoważnia wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełniania przestępstwa przywłaszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu.

VI. Postępowanie w przypadku awarii

 1. W przypadku awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z wynajmującym. Najemca nie jest uprawniony bez zgody wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu,
 2. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji najemca jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności najemcy za powstałe szkody. Koszty
  tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi najemca.

VII. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody

 1. Kamper będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i zieloną kartę. Przy wydaniu Kampera najemca otrzymuje kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo określających procedury postępowania w razie zaistnienia szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany, W razie niezastosowania się do ich postanowień najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia,
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w Kamperze lub wyposażeniu dodatkowym spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody komunikacyjne oraz niekomunikacyjne do wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, które nie podlegają likwidacji z ubezpieczenia Autocasco (tak zwany udział własny),
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu dodatkowym w przypadku naruszenia OWU, przepisów ustawowych danego kraju (w tym przepisów prawa ruchu drogowego), naruszenia postanowień umowy oraz niniejszego Regulaminu,
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (zarówno z Autocasco jak i OC), a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołujące szkodę zaistniało na skutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności najemcy,
 6. W przypadku zaistnienia szkody podlegającej likwidacji z polisy ubezpieczeniowej najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty odpowiadającej wzrostowi wartości składki ubezpieczeniowej w następnym roku. Kwota ta wyliczana będzie w oparciu o symulację wzrostu wartości składki przedstawionej przez ubezpieczyciela,
 7. Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi najemca, wynajmujący będzie dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz ceny nowych i oryginalnych części lub elementów wyposażenia dodatkowego,
 8. Odbiór przedmiotu najmu przez wynajmującego z odpowiedzialności za szkody, które zostały wykryte po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli nie można ich było stwierdzić podczas spisywania protokołu lub jeśli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody.

VIII. Inne obowiązki najemcy

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie mandaty, kary, opłaty dodatkowe, choćby obowiązku ich uiszczenia wynajmujący powziął wiedzę po zwrocie przedmiotu najmu i zwrocie najemcy kaucji,
  • Najemca jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu i wyposażenia dodatkowego, zgodnie z umową najmu, niniejszym Regulaminem i przyjętymi zwyczajami. W szczególności najemca zobowiązany jest do korzystania z Kampera wyłącznie w celach rekreacyjno- turystycznych,
  • właściwego zamykania i zabezpieczenia Kampera zarówno w czasie przejazdu jak i bieżącego
   użytkowania,
  • właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w Kamperze celem uniemożliwienia ich
   przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia Kampera
  • korzystania z parkingów strzeżonych w przypadku zamiaru pozostawienia Kampera w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych (jak na przykład stadiony, hale, amfiteatry ), w czasie gdy odbywają się na nich imprezy masowe,
 2. Zabronione jest:
  • przewożenie w Kamperze ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i substancji zakazanych,
  • palenie tytoniu lub innych podobnych substancji w Kamperze
  • wywożenie przedmiotu najmu- bez pisemnej zgody wynajmującego- poza kraje Unii Europejskiej,
  • przewożenie przedmiotu najmu przez tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem służy prawo odstąpienia od dokonanej rezerwacji w terminie 14 dni od wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego, chyba że rezerwacja i umowa zostały dokonane w siedzibie wynajmującego w jednoczesnej obecności wynajmującego i najemcy,
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa odstąpienia wysłanego listem poleconym na adres siedziby wynajmującego lub pocztą elektroniczną,
 3. W wypadku odstąpienia przez klienta od dokonanej rezerwacji zgodnie z ust. 1 i 2 umowę uważa się za niezawartą, a wynajmujący zwraca klientowi uiszczony zadatek przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni,
 4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym nastąpiło już wydanie klientowi przedmiotu najmu, choćby nie upłynął jeszcze 14- dniowy termin od wpłaty zadatku lub zawarcia umowy i wpłaty całej należności przysługującej wynajmującemu.

 

Akceptuję postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania

………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis najemcy)

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie umowy przez wynajmującego. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na gromadzenie i przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Anna Kawczyńska prowadząca firmę Hype Sp. Z o.o. z siedzibą w Lipnie (87-600 Lipno) przy ulicy Władysława Komara 4, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a nadto, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

………………………………………………………………