RENATL

REGULATIONS

Hype Motorhome rental regulations (Terms and Conditions)
I. General terms and conditions of rental

 1. The terms of renting a Motorhome contained in these regulations define the rights and obligations of the Tenant and the Landlord. The regulations is an appendix to the rental agreement and constitute its integral part. The provisions of the regulations are binding on the parties upon signing the rental agreement, and some of its provisions are binding on the parties upon booking the rental date and paying the advance to the Landlord.
 2. The subject of the agreement is the rental of a Motorhome indicated in the contract along with additional equipment specified in the handover protocol.
 3. The rental starts when the Motorhome is handed over to the Tenant and the handover protocol is signed, or the date specified in the agreement is reached.
 4. The handover protocol should be completed and signed by both parties to the agreement when the subject of the rental is handed over and when it is returned. The Tenant’s refusal to sign the protocol means his acceptance for the unilateral signing of the protocol by the Landlord for all the contents contained in the protocol prepared in this way.

II.Requirements for the Tenant and the driver

 1. The driver of the Motorhome, being the subject of the rental agreement, may only be the Tenant or a person indicated by him, entered in the rental agreement as a second driver
 2. The Motorhome driver can only be a person who is 26 years old and has had a driving license of category B for at least 4 years.
 3. On the day of signing the agreement, the Tenant shall submit for inspection two valid photo IDs – one of them must be a driving license, in order to verify the Tenant’s possession of the rights referred to in paragraph 2, and which are necessary to sign the rental agreement.
 4. The Tenant is fully responsible for any damage caused to the subject of the lease, including for people using the rented Motorhome. In the case of renting the same Motorhome by several people, their liability to the Landlord is joint and several.
 5. During the rental period, the Tenant is obliged to properly secure the Motorhome documents and a set of keys against theft or loss. The Tenant acknowledges, that it is forbidden to leave the referred documents in the Motorhome (the possible theft of the Motorhome along with the documents makes it impossible to obtain compensation from the insurer, which makes the Tenant fully liable for the loss to the lessor).
 6. The provisions of paragraph 1. do not apply in emergencies that could not be foreseen, causing that the Tenant cannot drive the Motorhome. In such cases, the Tenant is obliged to provide the Motorhome to another person who meets the requirements stated in paragraph 2. and any statutory provisions (including those applicable in foreign countries) or notify the Landlord of the above.
 7. If it is impossible to return the subject of the rental at the Landlord’s seat, the Tenant and the Landlord may jointly decide that the Landlord will transport the subject of the rental to his seat. In this case, the Tenant will reimburse the Landlord for all related costs incurred by him.

III. Motorhome reservation, conclusion of the contract, payment term

 1. Motorhome reservations can be made by phone or via e-mail. In each case, by e-mail, the Landlord sends the Tenant a confirmation of the reservation, which specifies the rental date and its cost. Along with the confirmation of reservation, the Landlord sends the Tenant a template of the lease agreement.
 2. After making the reservation, the Tenant is obliged to pay the Landlord a deposit of 20% of the rental cost. The deposit payment must be made within 7 days of receipt of the confirmation of reservation to the Landlord’s bank account or in cash at the Landlord’s office against receipt.
 3. The total rental cost consists of the remuneration for the number of days specified in the reservation according to the price list applicable at the Landlord. We do not charge a service fee. In the case of rentals shorter than the minimum, a cleaning fee will be added
 4. Failure to pay the deposit within the period specified in paragraph 2 and the amount indicated in the confirmation of reservation, means automatic cancellation of the reservation. Payment of the deposit in the correct amount in violation of the date, means a new reservation on the same date, provided, that the Motorhome has not been reserved by another customer. After the customer receives the confirmation of the reservation and the deposit payment is done, the change of the reservation date is possible only with the consent of the Landlord and subject to the availability of other dates for renting the Motorhome. Changing the booking date is in any case unacceptable, if the change would take place less than 30 days from the start of the confirmed rental date.
 5. The remaining part of the rental cost and the bail referred to in point IV should be paid to the Landlord before picking up the Motorhome. In the case of payment via a bank account, the condition for the receipt of the Motorhome is the full amount credited to the Landlord’s bank account.
 6. The parties sign the rental agreement no later than on the day of picking up the Motorhome.
 7. In case of resignation from the rental by the Tenant, failure to sign the contract by the Tenant, failure to meet the requirements set for the Tenant as a driver (specified in point II, paragraph 2-5), failure to settle any receivables described in point III, or failure for picking up the Motorhome at the agreed date, the reservation done will be canceled and the deposit will not be refunded.

IV. Kaucja

 1. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące) złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez najemcę, a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie,
 2. Zwrot kaucji następuje w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu Kampera, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy,
 3. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań najemcy powstałych wskutek nienależytego wykonywania przez najemcę postanowień umowy,
 4. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań najemcy względem wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 7 dni od daty zwrotu Kampera.
 5. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach:
 • o kradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu – utrata całości kaucji, o spowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji,
 • o niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji,
 • o uszkodzenie Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o połowę lub w przypadku poważniejszego uszkodzenia o kwotę kosztów naprawy pojazdu,
 • o kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 zł,
 • o złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł,
 • o zwrot brudnego wewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 • o zabrudzenie tapicerki wymagające prania – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł,
 • o nie wyczyszczeniu toalety chemicznej – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 • o zwrot brudnego na zewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł,
 •  o nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 zł plus koszty paliwa,
 •  o napełnienie butli gazowej – 100zł.

V. Odbiór i zwrot Kampera

 1. Odbiór Kampera możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu o i uregulowaniu na rzecz wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, kaucja). Przed odbiorem Kampera klientowi udzielany jest instruktaż użytkowania Kampera oraz zasad instalacji i obsługi dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego,
 2. Odbiór i zwrot Kampera następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania przedmiotu najmu i jego zwrotu,
 3. Najemca zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Brak zwrotu Kampera w określonym umową terminie spowoduje obciążenie najemcy karami umownymi oraz może dodatkowy rodzić po jego stronie obowiązek naprawienia szkody wynajmującego,
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera umytego, posprzątanego we wnętrzu, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz uzupełnionym zbiornikiem dodatku do paliwa adblue, a także z opróżnionym zbiornikiem toalety. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało obciążeniem najemcy karami umownymi oraz może być podstawą do odmowy podpisania przez wynajmującego protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu wykonania tych czynności przez wynajmującego,
 5. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie najemcy stosownymi karami umownymi oraz odpowiedzialnością najemcy za ewentualne szkody tym spowodowane (na przykład koniecznością wypłaty odszkodowania klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie). Niezależnie od powyższego, brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie, przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony najemcy upoważnia wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełniania przestępstwa przywłaszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu.

VI. Postępowanie w przypadku awarii

 1. W przypadku awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z wynajmującym. Najemca nie jest uprawniony bez zgody wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu,
 2. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji najemca jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności najemcy za powstałe szkody. Koszty
  tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi najemca.

VII. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody

 1. Kamper będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i zieloną kartę. Przy wydaniu Kampera najemca otrzymuje kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo określających procedury postępowania w razie zaistnienia szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany, W razie niezastosowania się do ich postanowień najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia,
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w Kamperze lub wyposażeniu dodatkowym spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody komunikacyjne oraz niekomunikacyjne do wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, które nie podlegają likwidacji z ubezpieczenia Autocasco (tak zwany udział własny),
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu dodatkowym w przypadku naruszenia OWU, przepisów ustawowych danego kraju (w tym przepisów prawa ruchu drogowego), naruszenia postanowień umowy oraz niniejszego Regulaminu,
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (zarówno z Autocasco jak i OC), a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołujące szkodę zaistniało na skutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności najemcy,
 6. W przypadku zaistnienia szkody podlegającej likwidacji z polisy ubezpieczeniowej najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty odpowiadającej wzrostowi wartości składki ubezpieczeniowej w następnym roku. Kwota ta wyliczana będzie w oparciu o symulację wzrostu wartości składki przedstawionej przez ubezpieczyciela,
 7. Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi najemca, wynajmujący będzie dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz ceny nowych i oryginalnych części lub elementów wyposażenia dodatkowego,
 8. Odbiór przedmiotu najmu przez wynajmującego z odpowiedzialności za szkody, które zostały wykryte po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli nie można ich było stwierdzić podczas spisywania protokołu lub jeśli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody.

VIII. Inne obowiązki najemcy

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie mandaty, kary, opłaty dodatkowe, choćby obowiązku ich uiszczenia wynajmujący powziął wiedzę po zwrocie przedmiotu najmu i zwrocie najemcy kaucji,
  • Najemca jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu i wyposażenia dodatkowego, zgodnie z umową najmu, niniejszym Regulaminem i przyjętymi zwyczajami. W szczególności najemca zobowiązany jest do korzystania z Kampera wyłącznie w celach rekreacyjno- turystycznych,
  • właściwego zamykania i zabezpieczenia Kampera zarówno w czasie przejazdu jak i bieżącego
   użytkowania,
  • właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w Kamperze celem uniemożliwienia ich
   przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia Kampera
  • korzystania z parkingów strzeżonych w przypadku zamiaru pozostawienia Kampera w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych (jak na przykład stadiony, hale, amfiteatry ), w czasie gdy odbywają się na nich imprezy masowe,
 2. Zabronione jest:
  • przewożenie w Kamperze ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i substancji zakazanych,
  • palenie tytoniu lub innych podobnych substancji w Kamperze
  • wywożenie przedmiotu najmu- bez pisemnej zgody wynajmującego- poza kraje Unii Europejskiej,
  • przewożenie przedmiotu najmu przez tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem służy prawo odstąpienia od dokonanej rezerwacji w terminie 14 dni od wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego, chyba że rezerwacja i umowa zostały dokonane w siedzibie wynajmującego w jednoczesnej obecności wynajmującego i najemcy,
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa odstąpienia wysłanego listem poleconym na adres siedziby wynajmującego lub pocztą elektroniczną,
 3. W wypadku odstąpienia przez klienta od dokonanej rezerwacji zgodnie z ust. 1 i 2 umowę uważa się za niezawartą, a wynajmujący zwraca klientowi uiszczony zadatek przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni,
 4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym nastąpiło już wydanie klientowi przedmiotu najmu, choćby nie upłynął jeszcze 14- dniowy termin od wpłaty zadatku lub zawarcia umowy i wpłaty całej należności przysługującej wynajmującemu.

 

Akceptuję postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania

………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis najemcy)

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie umowy przez wynajmującego. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na gromadzenie i przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Anna Kawczyńska prowadząca firmę Hype Sp. Z o.o. z siedzibą w Lipnie (87-600 Lipno) przy ulicy Władysława Komara 4, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a nadto, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

………………………………………………………………